Skip to main content

 ברוכים הבאים לשרת

Diktatoreco

שרת הCS:GO של קהילת הפרלמנטום

מה זה ריטייק?

ריטייק זה מוד משחק שבו נמצאים שחקנים בסיטואציית "After plant".

קבוצת ה"Counter-terrorist" צריכים להשתלט על ה"Bomb site" שבו הפצצה מוטמנת בתחילת כל סיבוב.

כל משחק הינו 30 סיבובים בחמשת הסיבובים הראשונים, הנשקים שניתנים לשחקן בתחילת הסיבוב הינם האקדחים הבסיסיים של כל צד. לאחר חמישה סיבובים ועד תום המשחק הנשקים משתנים לרובי הסער הבסיסיים, ה – "AK-47" וה – "M4A4/M4A1-S" וכל סיבוב יבחר שחקן אחד שיקבל את נשק הצלפים – "AWP".